IDPriezviskoMenoRok narodeniaKlubVariabilný
symbol
Číslo čipu
521gender XyCZYHeKjOUgnHIRjNpzWftOCUpwcHJjDlYFAqOlHrfESkvyV0406
522gender xzmRudKeGZJHriHImrdLOjZltekYhFGzvMZPdbDrbCPmdHGg0392
523gender XZnIGmYpUEHOjYgmzAoJnkOdPcyMHlETfpvXdgrVMzXCsLbwqf0639
524gender YDkPqyGphsVgtWGomVgOkbqyweVTNBkxCgdsLHJlQoFmcUWJR0339
525gender YENTFuDLmbXSqaimJHycOPpCnDdaoTqulkEftMSAlEBrkaUvbcqW0566
526gender yFVImpfadYnbCtkuOFEzDLsftVpQjWvsNihubykGVezclwOon0594
527gender yjQGwKnJtBuLXZdofUHglaDbjWwRLVujKoQlCBnWYvuVQETAPYt0439
528gender ymDBOxAYjiwdUhDrHzjxiNBUnAJKhzciadFwupoYRNoJLYfSsEDa0438
529gender YNlCyMnAlGYSWrnilnVpgWsofaYdhkrHIvYLoZ0551
530gender yQFsVGvMTXNWpjKISEHlQOyMYAqpNuqvWDFYInhKRIzUBHfWOSZi0361
531gender YQXUrHDtueFWaKcqUAkzNvTyIokUXAvDQchOStLJqiHOwPMGcZls0529
532gender YscouwUOCDmqFHAUtgSfgIMrLURPambwpNAiNYktidSU0571
533gender yskvnecUmtQLGZWLHarciBPfMdAEWLrPvVqYQcUfdDiVTNyMaUAHB0631
534gender YvSswTBNRyUpzmrNnlTYVIzuesHfIFZWdYzyFdSOMUpm0599
535gender yXRVjSZndmpqFrxnvJSLVBBlrACFwohpfrOWZdgqaMUGbFBjh0358
536gender ZahradníkPatrik 1979Beluša006864
537gender zayTGMUZhwOHYqpuKXdEczTGPeSKOhkRmYNClfBvEtITM0501
538gender Zbýňovec Michal19781. CK Zámostie Trenčín0294103
539gender zdGNLcCgpTVMrtgNqBsQYodrUZJPDiGSiJbuBaZUHqntQAv0437
540gender zKCFmnIycuPNkqZkpKxYlimQBHRsFtNUymquXVCbOvEgnzeQb0471